In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een maatschappelijke positie.

Vóór de onderwijshervorming met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de term middelbaar onderwijs gebruikt, een term die in het algemeen spraakgebruik nog steeds gangbaar is. In Vlaanderen heet het voortgezet onderwijs secundair onderwijs.

Indeling

Niveaus in het
voortgezet onderwijs
in Nederland
Praktijkonderwijs

vmbo

lwoo
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde leerweg
Theoretische leerweg (mavo)

havo
vwo

Atheneum
Gymnasium
Portaal  Portaalicoon  Onderwijs

Het voortgezet onderwijs in Nederland kent vier opleidingen:


VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGSDUUR NIVEAU SECTOR-LEERWEG/PROFIEL
praktijkonderwijs geen vaste lengteduur
voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vierjarige opleiding lwoo

Basisberoepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte leerweg

Gemengde leerweg

Theoretische leerweg (mavo)Techniek en Zorg en welzijn

Economie, Landbouw, Techniek en Zorg en welzijn

hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) vijfjarige opleiding Natuur & Techniek

Natuur & Gezondheid

Economie & Maatschappij

Cultuur & Maatschappij

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) zesjarige opleiding Atheneum

Gymnasium

Natuur & Techniek (N&T)

Natuur & Gezondheid (N&G)

Economie & Maatschappij (E&M)

Cultuur & Maatschappij (C&M)

Vervolgonderwijs

Na het behalen van het eindexamen kan de leerling overstappen naar het hoger onderwijs:


VERVOLGONDERWIJS OPLEIDINGSDUUR NIVEAU INSTROOMEISEN
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 1 jaar

1-2 jaar

2-3 jaar

3 jaar

· niveau 1: assistent beroepsbeoefenaar (geen startkwalificatie)

· niveau 2: medewerker / basisberoepsbeoefenaar

· niveau 3: zelfstandig medewerker / zelfstandig beroepsbeoefenaar / vakopleiding

· niveau 4: middenkaderfunctionaris / gespecialiseerd beroepsbeoefenaar

Hiervoor is een VMBO-diploma of hoger (HAVO, VWO) vereist.
het hoger beroepsonderwijs (hbo) aan een hogeschool 4 jaar

2 jaar

HBO-Bachelor

HBO-Associate degree

HAVO of VWO vereist, ook toegankelijk met mbo niveau 4
het academische onderwijs aan een universiteit 3 jaar

1-3 jaar

WO-Bachelor

WO-Master

VWO vereist, ook toegankelijk met een hbo propedeuse

De oud-leerling kan ook gaan werken, mits hij of zij een startkwalificatie heeft of niet meer leerplichtig is.

Schoolkeuze

Vanuit het basisonderwijs

Om tot een goede school- en studiekeuze vanaf het basisonderwijs te komen, wordt er in groep 8 vaak een Cito Eindtoets Basisonderwijs van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) afgenomen om het niveau van een leerling te bepalen. De CITO-toets is een hulpmiddel. Ook geeft de basisschool een schooladvies.

In januari en februari houden veel scholen in het voortgezet onderwijs een open dag. Toekomstige scholieren kunnen dan kennismaken met de opleiding, school en de leraren.

Daarna kan een leerling zich in laten schrijven bij de school van zijn of haar keuze, waarna een definitieve aanname plaatsvindt.

Vanuit het voortgezet onderwijs

Om tot een goede studiekeuze vanuit het voortgezet onderwijs te komen wordt na de profielkeuze en het examen een vervolgstudie gezocht bij het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit. Vanaf 18 jaar kan men ook gaan werken. In overleg met een decaan wordt gezocht naar de beste mogelijkheid.

Vertegenwoordiging

De leerling in het voortgezet onderwijs wordt nationaal vertegenwoordigd door het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). De leerlingen zijn meestal op de scholen zelf vertegenwoordigd door een leerlingenraad.

De leerkrachten worden vertegenwoordigd door (leraren in actie) LIA, de Algemene Onderwijsbond (AOb), ABVAKABO FNV, en .

De schoolbesturen en managers worden vertegenwoordigd door de VO-raad.

Overige

De Wereldschool biedt ook voortgezet onderwijs aan door middel van . Het en Aurum College zijn voorbeelden van scholen die hier gebruik van maken voor de havo/vwo-afdeling.

Tweetalig hoger algemeen voortgezet onderwijs (Thavo) en Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Tvwo) zijn ook vormen van voortgezet onderwijs.

Zie ook